Citrix

XenServer Hardware Compatibility List

MegaRAID SAS 2108

Name MegaRAID SAS 2108
Vendor Avago/LSI
Product Version Supported Features
XenServer 6.0.2 SAS
XenServer 6.1.0 SAS
XenServer 6.2.0 SAS
XenServer 6.5.0 SAS
XenServer 7.0.0 SAS
XenServer 7.1.0 CU1 SAS
XenServer 7.4.0 SAS
XenServer 7.5.0 SAS
XenServer 7.6.0 SAS