Citrix

XenServer Hardware Compatibility List

MegaRAID SAS 9271

Name MegaRAID SAS 9271
Vendor Avago/LSI
Product Version Supported Features
XenServer 6.0.2 SAS
XenServer 6.1.0 SAS